நுண்நிதி சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி - தனிப்பட்ட கடன் (Personal Loan)

நுண்நிதி சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி - தனிப்பட்ட கடன் (Personal Loan)

விண்ணப்பதாரி 20 தொடக்கம் 30 வயதுக்கு இடைப்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும். அத்துடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாகன அனுமதிப்பத்திரம் (மோட்டார் சைக்கிள் பொருட்டு) கட்டாயம்.

173 Visits
Closing Date Company Type
16/04/2018 LOLC Full - Time

Share with your friends.